Download Chrome OS compatibility document

Click here to download the document

Chrome OS compatibility

This document lists the supported models which support printing from Chrome OS.

This document will be updated as new models are supported.

새로운 모델이 지원됨에 따라 이 문서는 업데이트될 예정입니다.

이 문서는 새 모델이 지원되면 업데이트됩니다.

本文档列出了支持从 Chrome 操作系统打印的支持型号。

本文档将随着新型号的支持而更新。

本文件涵蓋支援Chrome 作業系統列印之設備型號。

本文件包含的資訊將依據最新機型發布而更新。

เอกสารนี้แสดงรายการรุ่นที่รองรับการพิมพ์จาก Chrome OS

เอกสารนี้จะได้รับการอัปเดตเมื่อมีการรองรับกับเครื่องรุ่นใหม่

Tài liệu này liệt kê các kiểu máy được hỗ trợ in từ Chrome OS.

Tài liệu này sẽ được cập nhật khi các kiểu máy mới được hỗ trợ.

Dokumen ini mencantumkan model-model yang mendukung pencetakan dari Chrome OS.

Dokumen ini akan diperbarui saat ada model baru yang didukung.